Mục lục
Chương I
Hình nhi hạ học
Giáo lý công truyền
Thiên:
01 : Bài ca tụng của ạo Hữu Trần Văn Quế 3 
02 : Phàm tựa ( Lời cầu nguyện của ệ tử Chiếu Minh àn ) 6 )
03 : Thánh tựa ộng ình Hồ ại Tiên Trưởng 8
04 : Khai Kinh 11  
- Thỉ Tổ ại Thiên Tôn ( Hồng Quân Lão Tổ  
-Tam Thanh Thượng Giáo 12
05 : Tam Giáo Thánh Nhn 15
06 : Cao-ài xuất thế - ại ạo hưng truyền 22
07 : Giải nghĩa bốn chử "ại Thừa Chơn Giáo " 25
08 : Chỉ-Ý Thuyếtt-Minh 27
09 : Thầy lập Cao-ài ại-ạo như thế nào ? 29
: ại ạo luận 32
: ạo là gì ? 36
10 : Nền tảng Cao-ài ại-ạo như thế nào ? 39
11 : Tôn chỉ của Cao-ài ại-ạo 50
: Luận về chử "Hữu" và "Vô" 51
12 : Quân Tử và Tiểu -Nhn 54
13 : Kiên Nhẩn 61
: Hạnh người tu 61
14 : Hòa Hiệp 65
15 : oàn Thể 69
16 : ạo ức 76
17 : Xả thân giúp đời 79
18 : Hai mối đại ân 83
19 : Tỉnh Thế 86
20 : Trách đời 91
21 : Quả báo luân hồi 94
22 : Lý Thiên-nhiên và Lý tự-nhiên 103
23 : Khởi trung-tâm ạo 106
24 : Khuyến tu cho thuận Thiên-Ý 109
25 : ức-Tin 112
26 : Lý ạo phép tu 117
: "Mê - Giác" 121
27 : Thập nhị liên phong 124
28 : Luyện kỷ tu thân 126
: Qui Tam-bửu Ngũ-hành 128
29 : Tầm tu Chơn-ạo 130
: Luyện ạo tu hành 131
Chương I I
Hình Nhi Thượng Học
ại Thừa Chơn Pháp
30 : Tiên-Thiên cơ ngẩu 136
31 : Hậu-Thiên cơ ngẩu 140
: Thầy luận chử Tu 144
32 : Lun về ại-ạo Tâm-Truyền 149
33 : Nhn-vật tấn hóa 151
34 : Thập Tự Tam-Thanh 158
: Tam Giáo 162
: Ngũ-Hành 162
: Cao-ài ại-ạo và Cao-ài Tôn-Giáo 164
35 : "Sắc" "Không" luận 165
36 : Luận về chử "Tâm" 170
37 : Xuất Thần 175
: Thất Tình 179
38 : Tồn Tâm dưỡng tánh 181
39 : Tham Thiền nhập định 185
40 : Luyện ạo 189
41 : Tam-Thừa Cửu-Chuyễn 191
42 : Dưỡng sanh tánh mạng 196
43 : Vủ Trụ 204
44 : ịa cầu 68 209
45 : Thiên-đàng địa-Ngục 210
46 : ạo-ạo phục hưng Cao-ài xuất thế 212
: Cách thờ phượng 216
Chương I I I
Ấn Chứng Thiêng Liêng
àn ra kinh ại Thừa
47 : Giác-Bữu Nương-Nương 223
48 : Bạch-Bữu Tiên-Nương 225
49 : Bích-Vân Tiên-Cô 228
àn Chợ Lớn
50 : ại-Giác Chơn-Tiên 231
51 : Ngọc-Vân Tiên-Cô 234
52 : Diêu-Cung Ngọc-Nữ 236
Thảo-Lư àn
53 : Giác-Minh Kim-Tiên 238
54 : Thiên-Môn ế-Quân 240
55 : Huệ-Mạng Kim-Tiên 242
Trước-Tiết Tàng-Thơ
56 : ạo-ức Kim-Tiên 245
57 : Linh-Bữu Chơn-Nhơn 247
58 : ạo-Ngạn Chơn-Quân 249
àn Phú-Lâm
59 : Thanh-Hư ạo-Nhơn 251
60 : Ngọc-Thiên Tiên-Nương 253
61 : Ngọc-Bữu Nương-Nương 254
Long-Ẩn àn
62 : Ngọc-Diêu Tiên-Nương 256
63 : Ngộ-Tánh Chơn-Nhơn 259
64 : Ngọc-Hoa Tiên-Nương 262
Tiên Phong
: Càn-Tịch 265
: Khôn-Tịch 266