ñåiñåo Tam-Kÿ Ph°-ñ¶
TØ-Bi Bác-Ái Công-Bình
Phát thanh các bài thuy‰t trình

ñåi ân xá kÿ ba M¥t A  M¥t B
Chúa JESUS giáng sinh
Bi trí dÛng